top of page

Privacybeleid

Algemeen


De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Naast deze algemene wet gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring informeert je over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO. 

Persoonsgegevens binnen Praktijk Goed Buikgevoel


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de praktijk een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat informatie over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als je op consult komt bij Praktijk Goed Buikgevoel, dan ga ik er van uit dat je akkoord bent met deze privacyverklaring. Voor personen onder de 16 dienen beide ouders schriftelijk toestemming te geven voor behandeling en akkoord te gaan met de privacyverklaring.

Verder zijn persoonsgegevens noodzakelijk nodig om een behandeling te starten en voor de financiële afhandeling hiervan. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld, een wettelijke verplichting, zoals het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals de huisarts. Praktijk Goed Buikgevoel is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.  

Welke gegevens wij verzamelen 

NAW gegevens – Telefoonnummer – E-mailadres -  Geboortedatum – Geslacht – Beroep – Huisarts – Zorgverzekeraar – Polisnummer zorgverzekeraar

Daarnaast maken wij een zorgnota aan waarop ook persoonsgegevens staan. Deze zorgnota ontvang je van ons. Op deze zorgnota staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat jij deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar. 

  • Naam, adres, woonplaats

  • Geboortedatum

  • Datum van de behandeling

  • Omschrijving van de behandeling

  • Prestatiecode

  • Verzekeraar

  • Polisnummer

 

Waarom worden je gegevens verzameld?

  • Je gegevens worden, al dan niet geanonimiseerd, voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk voor zorgverlening, intercollegiale toetsing, maar ook voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 

  • Praktijk Goed Buikgevoel gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met je persoons- en medische gegevens. Je persoonsgegevens worden goed beschermd tegen onbevoegde toegang. De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Daarnaast bestaat ook de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  • De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Beveiliging van persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die door Praktijk Goed Buikgevoel worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die je gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot je gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Worden gegevens aan derden verstrekt?
Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden geschiedt alleen na jouw schriftelijke toestemming. Er bestaan echter een aantal uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van derden. 

Inzage en overdracht van dossier
Je hebt recht op inzage en overdracht van je dossier. Als je hiervan gebruik wilt maken dan kan je dit per e-mail kenbaar maken aan Praktijk Goed Buikgevoel. 

Heb je een vraag of klacht?
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met je persoons- en medische gegevens? Dan gaat Praktijk Goed Buikgevoel graag met je in gesprek. Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Disclaimer


De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. De informatie kan ook niet beschouwd worden als algemeen (medisch) advies en is slechts ter informatie. Op grond van de informatie op deze website kunnen geen handelingen worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. 

Praktijk Goed Buikgevoel heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten en afbeeldingen) is dan ook zonder nadrukkelijk voorbehoud. De informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door ons gewijzigd worden. 

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een therapeut. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als achtergrondinformatie. 

Op deze website kan verwezen worden naar derden. Links van derden op deze website worden niet continu door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. 

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 

bottom of page